Tilretteleggelse for nye boliger i Nyhavn og opparbeiding av Vann, spillvann og overvannsledninger.

Eksisterende VA anlegg måtte oppgraderes grunnet tilstand og bebyggelse av nye boligblokker langs sjølinjen i Nyhavn. Prosjektet var utfordrende da mye av anlegget ligger på høyde med havnivået og vi måtte legge opp arbeidstid etter flo og fjære.